12/7/12

Google Chrome HotKeys

Google Chrome Hotkeys මෙන්න Google Chrome වල HotKeys වගයක්… කරලම බලන්න කෝ… ROOTX විෂේශ මොකුත් නෑ… දන්න දෙයක් කියලා දීලා… ෆුල් ජොලියෙ ඉන්න කැමති කොල්ලෙක්…

ask Manager————————————-Shift+Esc
New Incognito Window————————-Ctrl+Shift+NReopen the last tab(closed tab)————–Ctrl+Shift+TDrag link to tab———————– ——Open the URL in tabCtrl+1 to 8————————- ———Switch to the specified tab(left to right)Ctrl+9—————————————Switch to the last tabCtrl+Tab or Ctrl+PgDown—- —————Switch to the next tabAlt+Home—————– ——————Open the home pagePress Ctrl, and click on a link —————–Open the link in a new tabPress Shift, and click on a link —————-Open the link in a new windowSpace bar————————————Scroll down the web pageRegular Shortcuts:Bookmark This Page—————————–Ctrl + DBookmarks—————————————-Ctrl + BNew Incognito Window————————-Ctrl+Shift+NDownloads—————————————-Ctrl + JHelp———————————————–No keysHistory——————————————–Ctrl + HPage Source————————————–Ctrl + UPrint———————————————–Ctrl + PRefresh Page————————————–F5Refresh Page & Cache—————————Ctrl + F5Save Page As————————————–No keysBack————————————————Alt + Left ArrowDown One Line————————————DownDown One Page———————————–PageDownFile Open——————————————-Ctrl + OFind in page—————————————-Ctrl+FForward———————————————Alt + Right ArrowHome Page——————————————Alt + HomeJump to Address Bar——————————-Ctrl + LJump to Search Bar(opens search bar in the address bar)–Ctrl + KPage Bottom—————————————-EndPage Top—————————————— -HomePress Ctrl, and click on a link —————–Open the link in a new tabPress Shift, and click on a link —————-Open the link in a new windowStop————————————————–EscTab Close—————————————— -Ctrl + WTab New—————————————— -Ctrl + TTab Next——————————————–Ctrl + TabTab Previous—————————————-Ctrl + Shift + TabTab Select——————————————-Ctrl + [1 - 9]Up One Line—————————————– UpUp One Page—————————————–PageUpWindow Close—————————————Alt + F4Window New—————————————-Ctrl + NCopy————————————————–Ctrl + CCut—————————————————-Ctrl + XDelete————————————————DelTask Manager—————————————-Shift+EscText Size Decrease———————————Ctrl + -Text Size Increase———————————-Ctrl + +Text Size Default———————————–Ctrl + 0Undo————————————————- Ctrl + ZSpace bar————————————–Scroll down the web page

0 comments:

Post a Comment

Comment කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා...